Republika Bułgarii położona jest w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Państwo to jest członkiem ONZ, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Do sąsiadów Bułgarii zaliczyć należy: Rumunię, Grecję, Serbię, Turcję oraz Macedonię. Od 12 lipca 1991 roku państwo to jest republiką parlamentarną, której głową jest prezydent, wybierany na okres 5 lat, w wyborach bezpośrednich. Premier natomiast pełni obowiązki szefa rządu.

Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Narodowe, złożone z 240 osób, wybierane na 4-letnią kadencję. Bułgaria dzieli się 28 prowincji, a językiem urzędowym jest bułgarski. Ponadto dzieli się na dwa zlewiska: Morza Czarnego oraz Morza Egejskiego. Całkowita powierzchnia kraju wynosi 110 910 km2 i w 60% składa się z wyżynnych i górskich terenów. Całą północną część Bułgarii zajmuje Nizina Naddunajska, natomiast w środkowej części państwa mieści się główny jego masyw górski Stara Płanina. Z pewnością pozytywną cechą tego kraju jest fakt, iż 35% jego terenu zajmują lasy, głównie dębowe, bukowe i bukowo-jodłowe.

Na terenie Bułgarii występują złoża miedzi oraz w niewielkim stopniu złoża żelaza. Stąd też jednym z głównych źródeł dochodu jest turystyka. Bułgaria poza malowniczym, pięknym krajobrazem może pochwalić się również doskonale rozwinięta siecią dróg oraz transportem lotniczym i morskim na wysokim poziomie.

Warto przeczytać