Mołdawia jest państwem położonym w Europie, które zajmuje tereny historycznej Besarabii (dzisiejszy Prut) oraz obszary położone po lewej stronie Dniestru, zwane również "Naddniestrzem". Sąsiadami Mołdawii są następujące państwa: Ukraina i Rumunia. W skład terytorium tego państwa wchodzi również Terytorium Autonomiczne Gagauzji, na którym obowiązują trzy języki oficjalne: mołdawski, gagauski oraz rosyjski. Zamieszkuje tam najwięcej Gagauzów, czyli tureckich prawosławnych chrześcijan, natomiast Rosjanie i Ukraińcy zamieszkują w większym stopniu Naddniestrze. Ten fragment Mołdawii zaraz po upadku Związku Radzieckiego funkcjonuje jako Naddniestrzańska Republika Mołdawska lub niepoprawnie Mołdawska Republika Naddniestrza.

Nie jest jednak uznawana na arenie międzynarodowej, jako niepodległe państwo. Część obywateli tego kraju opowiada się również za zjednoczeniem państwa z Rumunią. W 1994 roku przeprowadzone referendum wskazało, że Mołdawianie opowiadają się za niezależnością - 94,4%, natomiast już w 2008 roku liczba popierających takie działanie wzrosła do 29%. Powierzchnia kraju jest w znacznej mierze równina, a przecinają ją głębokie doliny rzeczne oraz wąwozy. Dużą część kraju zajmuje Wyżyna Besarabska, do której należą np. Wyżyna Naddniestrzańska, Wyżyna Środkowomołdawska, Wyżyna Tyhecka.

Warto przeczytać